این سه واحد تجاری قبل از رضوان 18 که در مجموع 60 مترمربع بنا داشته و تحت مالکیت شهرداری قرار گرفت و تخریب شد.

تعریض خیابان امام رضا آمل

در راستای سیاست های شورای اسلامی شهر و شهرداری آمل جهت تعریض بلوار امام رضا (ع) سه واحد تجاری تملک و تخریب شد.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، این سه واحد تجاری قبل از رضوان ۱۸ که در مجموع ۶۰ مترمربع بنا داشته و تحت مالکیت شهرداری قرار گرفت و تخریب شد.